مدارات رگلاتور – تشریح انواع مدار رگلاتور

در اکثر مدار ها و دستگاههای الکترونیکی , برای تامین توان مصرفی خود سیستم , به منابع تغذیه نیازمندیم.
منابع تغذیه ولتاژ dc مورد نیاز را, از برق شهر تهیه میکنند ,اما اگر جریان بار و یا ولتاژ برق شهر تغییر کند , ولتاژ خروجی منبع تغذیه نیز تغییر میکنند.
این اشکال در وسایل حساس مانند وسایل آزمایشگاهی و کامپیوتر باعث ایجاد خطا و یا خرابی میشود.برای رفع این اشکال باید ولتاژ خروجی را تثبیت کتیم.رگولاتور های ولتاژ این کار را انجام میدهند.

مدارات رگلاتور: از آنجایی که برق شهر هر لحظه تغییر می کند و همچنین در دستگاههای صوتی تصویری جریان مصرفی متغیر است. بنابراین ولتاژ دستگاه تغییر می کند. و تغییر ولتاژ دستگاه باعث اخلال در کار دستگاه می شود. برای جلوگیری از تغییر ولتاژ دستگاه از مدارات رگلاتور(تثبیت کننده ولتاژ) استفاده می شود.

انواع مدارات رگلاتور:

الف: رگلاتور زینری
ب: رگلاتور ترانزیستوری
ج:رگلاتورهای ترانزیستوری با مدارفیدبک

الف- رگلاتور زینری: شکل زیر این رگلاتور را نشان می دهد ولتاژ خروجی در این رگلاتور برابر ولتاژ زینر است. چنانچه ولتاژ ورودی تغییر نماید ویا جریان بار تغییر کند ولتاژ بار تقریباً ثابت می ماند عیب این رگلاتور این است که در جریانهای زیاد نمی توان از آن استفاده نمود.

ب- رگلاتور ترانزیستوری:

در این نوع رگلاتور از ترانزیستور برای تقویت جریان بار استفاده می شود شکل زیر این نوع رگلاتور را نشان می دهد عیب این رگلاتور این است که در جریانهای زیاد نمی توان از آن استفاده کرد به دلیل اینکه ولتاژ خروجی در جریانهای زیاد به علت اینکه ولتاژ BE زیاد می شود کاهش پیدا می کند.
ج-رگلاتورهای ترانزیستوری با مدار فیدبک: شکل زیر بلوک دیاگرام این رگلاتور را نشان می دهد در این رگلاتور توسط مدار نمونه گیر از خروجی نمونه ای گرفته می شود این نمونه در مدار مقایسه کننده با ولتاژ منبع مقایسه می شود در صورتی که ولتاژ خروجی تغییر کرده باشد. از مقایسه ولتاژ خروجی و ولتاژ منبع ولتاژ خطایی به تقویت کننده جریان اصلی داده می شود و باعث می شود خروجی اصلاح گردد.
هر گاه ولتاژ خروجی کم شود ولتاژ مدار نمونه گیر کم می شود بنابراین ولتاژ B ترانزیستور مقایسه کننده کاهش می یابد در نتیجه ولتاژ C آن زیاد می شود. که ولتاژB افزایش می یابد. که این باعث افزایش خروجی می شود. و زمانی که ولتاژ خروجی زیاد می شود عکس مراحل فوق اتفاق می افتد. برای اینکه بتوان ولتاژ خروجی را تنظیم نمود یکی از مقاومتهای مدار نمونه گیر را متغیر انتخاب می نمایند که به آن پتانسیومتر منبع تغذیه نیز می گویند.

شکل- مدارات رگلاتور

منبع

تماس مستقیم